top of page

טופס בקשת מענק - קרן ההשלמה

קול קורא להגשת פרויקטים בשלב ראף-קאט

הגשות לקרן יפתחו בתאריך 1.6.23 | רשימת מקבלי התמיכה תפורסם במהלך חודש יולי

קרן כדר מזמינה להגיש פרויקטים לקבלת מענק השלמת תמיכה בסך 90-50 אלף ש"ח לפרויקט.
התמיכה מיועדת לסרטים או סדרות, העוסקים בנושאים בהשראת תולדות המדינה והחברה הישראלית בהם קטעי ארכיון ו/או שחזורים היסטוריים מהווים נדבך חשוב ומשמעותי לסיפור המסופר. 

הקרן תומכת בסרטים וסדרות דוקומנטריים ועלילתיים. 

תנאי סף:

הסרט/סדרה קיבלו תמיכה מגוף שידור ו/או אחת מהקרנות הציבוריות.

הסרט/סדרה עתידים להיות משודרים בערוץ ישראלי.

הסרט/סדרה נמצאים בשלב הראף-קאט או מתקדם יותר, אך עדיין לא שודרו. 

קטעי הארכיון ו/או השחזורים מהווים נדבך חשוב בסרט.

הסרט/סדרה מספרים סיפור משמעותי בתולדות העם והמדינה.

נהלי הגשה:

יש למלא את הנ"ל בטופס המצורף:

  1. שם הפרויקט.

  2. מפיק.

  3. במאי.

  4. לינק לראף קאט של הסרט/סדרה + סיסמה (אם יש).

  5. תקציר הסרט/סדרה - עד 100 מילים.

  6. סטטוס הפקה ותאריך עלייה לשידור.

  7. תקציב משוער לקטעי ארכיון (אם יש כאלה) . 

  8. גוף שידור (חובה).

 

ההגשה תתבצע ע״י מפיקי הפרויקט. יתקבלו הגשות שהומלצו ע״י הגוף התומך בלבד (קרנות ציבוריות או גופי השידור).

הסרטים/סדרות יבחנו על ידי 3 לקטורים מבכירי התעשייה ויאושרו ע"י ועדה מטעם קרן כדר. 

 

לשאלות ניתן ליצור קשר עם אופיר מפיקת הפרויקט במייל info@kadar.org.il

טופס הגשה

גוף שידור

תודה!

bottom of page