top of page

קרן השלמה

טופס הגשה

גוף שידור

תודה!

קול קורא להגשת פרויקטים בשלב ראף-קאט

הגשות לקרן יפתחו בתאריך 1.6.23 
ר
שימת מקבלי התמיכה תפורסם במהלך חודש יולי

קרן כדר מזמינה להגיש פרויקטים לקבלת מענק השלמת תמיכה בסך 90-50 אלף ש"ח לפרויקט.
התמיכה מיועדת לסרטים או סדרות, העוסקים בנושאים בהשראת תולדות המדינה והחברה הישראלית בהם קטעי ארכיון ו/או שחזורים היסטוריים מהווים נדבך חשוב ומשמעותי לסיפור המסופר. 

הקרן תומכת בסרטים וסדרות דוקומנטריים ועלילתיים. 

תנאי סף:

 • הסרט/סדרה קיבלו תמיכה מגוף שידור ו/או אחת מהקרנות הציבוריות.

 • הסרט/סדרה עתידים להיות משודרים בערוץ ישראלי.

 • הסרט/סדרה נמצאים בשלב הראף-קאט או מתקדם יותר, אך עדיין לא שודרו. 

 • קטעי הארכיון ו/או השחזורים מהווים נדבך חשוב בסרט.

 • הסרט/סדרה מספרים סיפור משמעותי בתולדות העם והמדינה.

נהלי הגשה:

יש למלא את הנ"ל בטופס המצורף:

 1. שם הפרויקט.

 2. מפיק.

 3. במאי.

 4. לינק לראף קאט של הסרט/סדרה + סיסמה (אם יש).

 5. תקציר הסרט/סדרה - עד 100 מילים.

 6. סטטוס הפקה ותאריך עלייה לשידור.

 7. תקציב משוער לקטעי ארכיון (אם יש כאלה) . 

 8. גוף שידור (חובה).

 

ההגשה תתבצע ע״י מפיקי הפרויקט. יתקבלו הגשות שהומלצו ע״י הגוף התומך בלבד (קרנות ציבוריות או גופי השידור).

הסרטים/סדרות יבחנו על ידי 3 לקטורים מבכירי התעשייה ויאושרו ע"י ועדה מטעם קרן כדר. 

 

לשאלות ניתן ליצור קשר עם אופיר מפיקת הפרויקט במייל info@kadar.org.il

סרטים שקיבלו תמיכה מהקרן

bottom of page